zaferan – روزنامه زعفران خراسان جنوبی http://zaferannews.ir روزنامه ایی برای توسعه استان خرسان جنوبی Thu, 21 May 2020 06:13:57 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.3 روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۷ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b7/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b7/#respond Thu, 21 May 2020 06:13:57 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6547 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b7/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۶ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b6/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b6/#respond Mon, 18 May 2020 20:04:20 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6524 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b6/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۵ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b5/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b5/#respond Sat, 16 May 2020 04:44:04 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6520 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b5/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۴ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b4/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b4/#respond Tue, 12 May 2020 19:57:30 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6500 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b4/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۳ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b3/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b3/#respond Sun, 10 May 2020 19:05:26 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6497 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b3/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۲ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b2/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b2/#respond Sun, 10 May 2020 07:42:59 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6485 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b2/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۱ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b1/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b1/#respond Sun, 10 May 2020 07:34:03 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6481 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b1/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۵۰ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b0/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b0/#respond Tue, 05 May 2020 19:28:03 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6477 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b5%db%b0/feed/ 0
تعداد مبتلایان کرونا در خراسان جنوبی به ۵۶۶ نفر رسید http://zaferannews.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8/ http://zaferannews.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8/#respond Mon, 04 May 2020 06:06:33 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6466 مهر – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از شناسایی پنج مورد جدید ابتلاء به کرونا در استانخبر داد و گفت: آمار مبتلایان به ۵۶۶ نفر رسیده است.کامبیز مهدی زاده اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته۸۴ آزمایش تشخیص کرونا در استان انجام شده کهنتیجه پنج مورد مثبت و ۷۹ مورد منفی بوده است.وی با بیان اینکه خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشتههیچ مورد فوتی در استان نداشت هایم، بیان داشت:بدین ترتیب آمار کل فوتی استان ۴۲ نفر است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیاناینکه آمار مبتلایان به کرونا به ۵۶۶ نفر رسیدهاست، بیان کرد: از این تعداد ۵۱۶ بیمار با حالعمومی خوب ترخیص و یا بهبود یافت هاند. مهدیزاده با بیان اینکه هشت بیمار در بیمارستا نهایاستان تحت مراقب تهای ویژه هستند، گفت: مجموعکل آزمایشات انجام شده استان تا امروز سه هزار و۹۲ مورد بوده است که نتیجه ۵۶۶ آزمایش و دوهزار و ۵۲۶ مورد منفی بوده است.

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8/feed/ 0
روزنامه زعفران خراسان جنوبی شماره ۶۴۹ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b4%db%b9/ http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b4%db%b9/#respond Mon, 04 May 2020 06:03:50 +0000 http://zaferannews.ir/?p=6463 مشاهده روزنامه

]]>
http://zaferannews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b6%db%b4%db%b9/feed/ 0