۲۱ آبان, ۱۳۹۸
زعفران، روزنامه ایی برای توسعه استان خراسان جنوبی

آرشیو روزنامه زعفران

آخرین خبرها

آب، زیر مسکن مهر بیرجند

مسئول قنوات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: آب قنات زیر مسکن مهر جاری است که باید به طور جدی دنبال حل این مشکل باشیم. امیر آبادی، گفت: دو قنات ب... Read more